سینک استیل کد 214/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۲۱۴/۶۰ استیل البرز