شیر روشویی پایه بلند آلتون طلایی کرومات

شیر روشویی پایه بلند آلتون طلایی کرومات