سینک استیل کد 530/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۵۳۰/۶۰ استیل البرز