سینک استیل کد 611/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۶۱۱/۶۰ استیل البرز