سینک استیل کد 608/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۶۰۸/۶۰ استیل البرز