سینک استیل کد 628/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۶۲۸/۶۰ استیل البرز