سینک استیل کد 220/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۲۲۰/۶۰ استیل البرز