سینک استیل کد 260/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۲۶۰/۶۰ استیل البرز